Samen Werken


Samen Werken met de SamenWerkingsOmgeving

De focus op core business maakt het samenwerken met interne en externe partijen een kritische succesfactor. Het “samen werken” is niet alleen afhankelijk van afspraken en een goede inrichting maar nog veel meer van een continue sturing en ondersteuning van de operationele invulling.
Regover biedt met de Samenwerkingsomgeving een direct operationeel inzetbaar platform om de samenwerking tussen opdrachtgevers en dienstverlenende partijen effectiever te maken, specifiek op strategisch en tactisch niveau.

Opdrachtgevers kunnen het platform inzetten voor het vormgeven van hun eigen besturingsorganisatie en het effectief samenwerken met meerdere partners.
Het platform biedt ondersteuning en toegevoegde waarde voor partijen aan beide zijden van de samenwerking. Het succes van de samenwerking staat voorop en draagt voor beide kanten evenredig bij aan de te behalen doelstellingen.
Het platform wordt in de cloud, in licentie beschikbaar gemaakt. Aansluiting op de eigen infrastructuur met toepassing van benodigde beveiligingsaspecten is onderdeel van de implementatie. Het platform is standaard beschikbaar met alle functionaliteiten.
Regover levert en organiseert de implementatie en ondersteunt het gebruik van de SamenWerkingsOmgeving in de praktijk, zowel operationeel als functioneel.


Focus

Focus

De focus op de core business is het hoofddoel en door het succes van samenwerking wordt ruimte gecreëerd voor ontwikkeling van medewerkers, en aanpassing van de organisatie en de keten waarin wordt gewerkt.Bij het organiseren van samenwerking zijn het slechten van barrières en het bouwen van bruggen de sleutels naar succes. Verschillen in kennis en cultuur moeten opgevangen worden. Vaak is er ook letterlijke afstand tussen groepen mensen te overbruggen. Mensen en processen worden verbonden door kennis. De mate waarin de kennis gedeeld, daadwerkelijk verwerkt en begrepen is, bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de samenwerking en daarmee de feitelijke resultaten.

Kwaliteit

Bij het aangaan van een samenwerking (bv. in de vorm van outsourcing) moet er veel worden georganiseerd. Het blijkt nadat de samenwerking gestart is dat er een heel aantal hobbels in de weg te nemen zijn. Meestel lijkt alles geregeld, maar de samenwerking loopt niet door onbegrip of verschillen in verwachting. Dat kan komen door verschillende interpretaties van het contract en door gebrek aan continuïteit en kwaliteit, hetgeen uiteindelijk resulteert in afnemend vertrouwen. Het gevolg is ontevredenheid bij de opdrachtgever en opdrachtnemer. De SamenWerkingsOmgeving kan dit onbegrip en afnemend vertrouwen in de kiem smoren doordat de informatievoorziening en kennisopbouw direct meetbaar en transparant is.
Hiermee wordt de klanttevredenheid hersteld en is de kwaliteit op het gewenste niveau.Klant tevredenheid
cust-sat curve

SWO platform

Platform

De SamenWerkingsOmgeving organiseert en ondersteunt samenwerkende organisatie-eenheden in:

 • Het bijeenbrengen van relevante kennis om mensen te laten functioneren in de vastgestelde processen.
 • Het distribueren van kennis gericht op personen dan wel groepen personen.
 • Het verifiëren van het verwerken van gedistribueerde kennis door personen.
 • Het toetsen van de mate waarin de verwerkte kennis wordt begrepen en kan worden gereproduceerd.
 • Het voorbereiden en bevorderen van interactie tussen betrokken personen en groepen personen, waarbij verbetering en uitbreiding wordt bereikt van de gedeelde informatie.

De SamenWerkingsOmgeving biedt:

 • Opbouw van kennis en begrip gericht op rol/functie medewerkers
 • Overdracht van uitgangspunten en basiskennis:
 • Bij de start van de samenwerking.
 • Voor instroom van nieuwe medewerkers.
 • Meting van niveaus van opgebouwde kennis per medewerker, functie en overall.
 • Uitwisseling van ervaringsinformatie gedurende de samenwerking.
 • Het vastleggen en uitdragen van “best practices”.
 • Verspreiding van relevante informatie en kennis.
 • Planning en voorbereiding van bijeenkomsten van medewerkers.

Resultaten

Een belangrijke succesfactor voor het optimaal functioneren en renderen van een sourcing contract is het inrichten van een volwaardige regie organisatie. De inrichting moet gericht zijn om gedurende de uitvoering verder te professionaliseren en vraagt een volwassen opzet. In de besturing draait het in eerste instantie om de dienstverlening van de contractuele opdrachtnemer naar de opdrachtgever. De regie organisatie richt zich ook op de besturing van de dienstverlening binnen de organisatie van de opdrachtgever tot en met de “eindgebruikers”.
Het op niveau krijgen van de regie organisatie beperkt zich niet tot de procesinrichting. Vanuit tactisch-operationeel perspectief is een goede procesinrichting noodzakelijk en voor het blijvende succes moet ook vanuit een strategisch perspectief gekeken worden. De focus ligt op de geleverde en de te leveren toegevoegde waarde.keten swo