Versie 1.0 25 mei 2018

Dit privacy statement is een verklaring betreffende de wijze waarop Regover omgaat met ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
Regover beveiligt ter beschikking gestelde persoonsgegevens en behandelt deze zorgvuldig conform de eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 hieraan gesteld worden.
Regover vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, interimmers, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang.

Regover verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat:
• Een persoon zijn/haar gegevens invult of achterlaat.
• Een persoon zich inschrijft op of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service).
• Een persoon wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van Regover.
• Regover (een deel van) gegevens over een persoon ontvangt in het kader van een referentie.
• Regover (een deel van) gegevens over een persoon ontvangt tijdens een gesprek met een (directe of indirecte) collega van deze persoon of andere zakelijke relatie.
• Regover (een deel van) gegevens over een persoon ontvangt naar aanleiding van deelname van deze persoon aan een door Regover georganiseerd business bijeenkomst.

Regover verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:
• De uitvoering van de dienstverlening van Regover. Het is voor Regover noodzakelijk om een groot actueel netwerk van specialisten en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen.
• Het kunnen doen van aanbiedingen en/of het kunnen verstrekken van informatie over de dienstverlening.
• De beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van zaken als testresultaten, referentiechecks en social media.
• Het afsluiten van een (mogelijke) overeenkomst met de (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht).
• Het kunnen voorzien van een opdrachtgever van Regover van passende kandidaten (de bemiddeling) en in dit kader een (mogelijke) overeenkomst met de opdrachtgever te kunnen sluiten.
• Het na goedkeuring verwerken van gegevens in het kader van een pre- employment screening voor een opdrachtgever.
• Managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsmanagement waaronder eventuele certificering.
• De naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zelfstandig gevestigde freelance professionals zijn:
• NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring.
• Een eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens.
• Gegevens over uw beschikbaarheid, tarief indicatie, branche/opdrachtvoorkeuren, etc.
• Pasfoto en/of videopresentatie (indien op vrijwillige basis beschikbaar gesteld).
• Informatie naar aanleiding van het inwinnen van de aan Regover verstrekte referenties.
• Overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag van een kennismaking).
• Feedback van opdrachtgevers over uitgevoerde opdrachten.
• De relevante ondernemingsgegevens.

Regover zal de door een professional gegeven informatie nooit verstrekken aan derden. Wel kan Regover persoonsgegevens delen met de opdrachtgever en in gevallen waarin Regover hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/ opdrachtgevers zijn namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Regover kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Regover hiertoe verplicht kan worden. Regover heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Regover bewaart gegevens in lijn met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, privacy rechten van personen en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Regover zal dit privacy statement kunnen verbeteren en aanpassen aan gewijzigde regelgeving. Een nieuwe versie zal op de website worden gepubliceerd.

Personen kunnen Regover inzage vragen in de geregistreerde gegevens, wijzigingen in de geregistreerde informatie verzoeken of vragen de geregistreerde gegevens te verwijderen.