Ons portfolio

Regover richt zich op organisaties die een professionele stap willen maken in het realiseren van hun strategie met een resultaatgerichte besturing. Regover gelooft in langdurige samenwerking en het nut van een goede relatie en kennis over elkaars toegevoegde waarde. Op dit moment hebben wij klantrelaties in de volgende markten: financiën, gezondheidszorg, media, (centrale) overheid.

Regover is uw partner bij het operationaliseren van uw sourcing strategie. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een volledige sourcing strategie en bij de realisatie, door:

 • het opzetten van de business case,
 • het selecteren van het juiste management,
 • het kiezen van de juiste sourcing partners met het bijbehorende model van sourcing.

Wij kunnen voor u de optimale teams samenstellen en de zo belangrijke governance van de operationele organisatie op de gewijzigde situatie aanpassen.

Regover werkt samen met marktpartijen die op het gebied van methodieken en hulpmiddelen toegevoegde waarde bieden aan de portfolio en/of specifieke programma’s en projecten.

Samen werken – SamenWerkingsOmgeving

De focus op core business maakt het samenwerken met interne en externe partijen een kritische succesfactor. Het samen werken is niet alleen afhankelijk van afspraken en een goede inrichting, maar nog veel meer van een continue sturing en ondersteuning van de operationele invulling.

Regover biedt met de SamenWerkingsOmgeving een direct operationeel inzetbaar platform om de samenwerking tussen partijen effectiever te maken.

Opdrachtgevers kunnen het platform inzetten voor het vormgeven van hun eigen besturingsorganisatie en het effectief samenwerken met meerdere partners.

Maar ook dienstverleners kunnen het platform inzetten voor het vormgeven van hun eigen besturingsorganisatie en het effectief samenwerken met meerdere opdrachtgevers.

In beide situaties biedt het platform ondersteuning en toegevoegde waarde voor partijen aan beide zijden van de samenwerking. Het succes van de samenwerking staat voorop en draagt voor beide kanten gelijkelijk bij aan de te behalen doelstellingen.

De SamenWerkingsOmgeving stelt beide samenwerkende partijen in de gelegenheid om de overgedragen kennis meetbaar te maken. Het niveau en de groei van het niveau van opgenomen kennis over aspecten als inhoud, contracten en doelstellingen heeft directe invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.

Het platform faciliteert de focus op de core business. Door het succes van samenwerking wordt ruimte gecreëerd voor ontwikkeling van medewerkers, de organisatie en de keten van samenwerkende partijen.

 

Lees hier onze white paper over Samen Werken.

Governance Maturity Check

Wat te doen met de aansturing en besturing van de IT functie?

Regover geeft antwoord. De RvB, de CIO, de business organisatie en de IT organisatie krijgen in korte tijd eenduidig en overzichtelijk inzicht in de aansturing en besturing van de eigen IT.

“De inzet van IT voldoet niet aan de verwachtingen”; “De IT activiteiten dragen onvoldoende bij aan het operationaliseren van de doelstellingen”; “Het vertalen van de verwachtingen van de organisatie naar IT gerelateerde activiteiten verloopt moeizaam”
Dit zijn veel gehoorde en geconstateerde waarnemingen. Wat doe je daar mee?

Zijn de knelpunten benoemd? Wat speelt er echt? Wat is het effect van veranderde doelstellingen? Is IT een onderdeel van de organisatie of staat IT er naast?

Hoe krijg je hier grip op?

Alleen met een juiste analyse en een haalbare verwachting is succesvolle verbetering mogelijk.

Regover analyseert, geef inzicht, en brengt binnen een maand grip en focus. Met de “Governance Maturity Check” worden de knelpunten tastbaar gemaakt en is het mogelijk met een juiste prioritering bij te sturen zowel op de korte als de langere termijn.
De “Governance Maturity Check” beoordeelt en toetst aspecten van aansturing, besturing en samenwerking in de organisatie.
Hoe werkt de “Governance Maturity Check”:

 • Uitgangspunt vormen de componenten welke relevant zijn in de besturing van de IT functie in relatie tot de doelstellingen van een organisatie (of organisatie onderdeel). Dit zijn onderdelen uit het COBIT IT Governance Framework. De componenten zijn onderverdeeld in deelaspecten. De onderlinge belangrijkheid van alle componenten en deelaspecten is toegekend.
 • Geselecteerde belanghebbenden geven aan de hand van gerichte vragen op in welke mate aan alle deelaspecten wordt voldaan.
 • De uitkomsten van de vragen worden met elkaar vergeleken en getoetst aan beschikbare normen (waaronder internationale, nationale, branche en eigen normen of eerdere toetsingen).
 • Minimaal is aanwezig een internationale norm: welke uitkomsten worden verwacht van een organisatie waar de zaken goed zijn georganiseerd. De internationale norm is ontleend aan de gebundelde ervaring vanuit het CIFREF. Verder kan aanwezig zijn een norm passend bij de branche waartoe de organisatie behoort. En in overleg kan er een verwachtingsnorm voor de eigen organisatie worden vastgesteld.

Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde toetsen is het vaststellen van de terreinen waar een aanpak gewenst een stuk eenvoudiger geworden. Regover brengt met de “Governance Maturity Check” inzicht in het beeld wat een organisatie over zichzelf heeft en waar de discrepanties zitten met betrekking tot het gewenste beeld.

Aan de hand van de resultaten geven we aanvullend een inhoudelijke analyse over wat er in de “Governance” goed is en wat er mogelijk beter of anders zou moeten. Onze specialisten toetsen de uitkomsten aan hun brede kennis en ervaring uit andere organisaties. Hoe sluit de operatie aan op de strategische doelstellingen? Hoe volwassen is de integrale business proces benadering in uw organisatie? etc.

Door het in de tijd herhalen van de check kan de daadwerkelijk en gewenste verbetering van de besturing gemeten worden. Regover zorgt daarnaast voor up-to-date toetsingskaders op internationaal, nationaal en branche niveau. De besturing kan meegroeien en zich aanpassen aan veranderde extern en interne omstandigheden.

De “Governance Maturity Check”, is gebaseerd op het principe van “meten is weten”. De methodiek en de praktische werking is met zeer positief resultaat wetenschappelijk getoetst in een afstudeeronderzoek vanuit de UvA, Medische Informatiekunde (AMC).

Onderdeel van de “Governance Maturity Check” zijn gestandaardiseerde vragenlijsten en software om de resultaten te verwerken en te meten. Rapportages worden automatisch gegenereerd, waaraan de inhoudelijke analyses worden toegevoegd.

Regover geeft het juiste inzicht op het moment dat u het wilt.

Rightsource
De juiste mens op de juiste plaats in een tijd van flexibilisering van de factor arbeid: “Rightsource”.

Een visie, een processtandaard, een veranderingsaanpak en een realisatie aanpak inclusief software oplossing maken deel uit van de complete product suite.

Uw organisatie kan vernieuwde sourcing strategieën daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Een must voor u als vernieuwende leider en moderne HR specialist.

Productsuite
“Rightsource” is een productsuite gericht op succesvol sourcen van de menselijke factor. Deze product suite richt zich op:

Visie
Een visie op de ontwikkelingen in de aanbod- en vraagzijde, resulterend in een vernieuwend en vernieuwd spel op de arbeidsmarkt. Het onderscheid tussen vast en variabel personeel vervaagt. Het verwervingsproces vraagt om een duidelijke eenduidige aanpak. Kosten effectiviteit gekoppeld aan schaarste maakt de noodzaak om de juiste mensen te werven en te binden nog groter. En binden is niet meer hetzelfde als in dienst hebben. Ook “business” is en blijft “social”. De rol van Social Media zal hierin dan ook groeien. De juiste persoon op de juiste plek gaat over persoonlijke competenties en samenwerking. De kosten moeten gerelateerd zijn aan de opbrengsten. Lagere kosten als doel gaat geheel voorbij aan de invloed van de menselijke factor op het resultaat. De menselijke factor is in een kenniseconomie geen commodity. “Rightsource” biedt de basis voor de toekomst.

Proces
De vernieuwde opzet van sourcing als proces. Sourcing betreft het samenstellen van de gewenste arbeidsbezetting op het juiste moment rekening houdend met minimaal de aspecten:

 • Kennis
 • Ervaring
 • Rolverdeling
 • Samenwerking
 • Kosten

In het proces moet ingespeeld kunnen worden op de marktontwikkeling in vraag en aanbod.
Structurele aspecten betreffen het kunnen opvangen van het gebrek aan en het verlies van kennis, het opvangen van piekbelastingen en het versterken van coördinatie.

Vanuit een sourcing strategie gericht op flexibiliseren moet worden zorg gedragen voor een verbetering van de kwalitatieve performance van de factor arbeid. Het proces om dit te faciliteren moet worden ingebed in de organisatie.

De blauwdruk van een generiek “Rightsource” proces is beschikbaar. Verantwoordelijkheden, processtappen en besturingsaspecten zijn volledig uitgewerkt en toepasbaar te maken.

Verandering
De besturing op het realiseren van de verandering. Succesvol aanpassen en veranderen is de sleutel naar het succes in het resultaat. Een organisatie moet ondersteund worden in het zelf sturen van de verandering op basis van gekozen relevante uitgangspunten. Prioritering in de aanpak op basis van pragmatische haalbaarheid maakt de kans op succes nog eens groter ook. Gebaseerd op de LEAN aanpak wordt dit met “Rightsource” mogelijk gemaakt.

Realisatie
“Rightsource” is de oplossing die de implementatie van de visie en de processtappen mogelijk maken. Met name zijn schaalbaarheid en inpassing in bestaande omgevingen belangrijk om de gewenste veranderingen mogelijk te maken. Nog veel belangrijker zijn de mogelijkheden om de processen te kunnen besturen naar het bereiken van de gewenste niveau van kwaliteit. De “Rightsource” producten zijn geselecteerd en gemaakt om klein te kunnen beginnen en groots te eindigen. Het volledige sourcingproces kan worden bestuurd en worden uitgevoerd.

Regover is gespecialiseerd in:

 • IT governance
 • (Inrichten van) Regie organisaties
 • Recovery van outsourcing (herijken van de outsourcingsrelatie)
 • Portfolio management
 • HR sourcing strategie en implementatie
 • Out- en insourcing van IT en business processen
 • IT migrations
 • Integrated IT delivery: local delivery – nearshoring – offshoring