Governance Maturity Check

Wat te doen met de aansturing en besturing van de IT functie?

Regover geeft antwoord. De RvB, de CIO, de business organisatie en de IT organisatie krijgen in korte tijd eenduidig en overzichtelijk inzicht in de aansturing en besturing van de eigen IT.

“De inzet van IT voldoet niet aan de verwachtingen”; “De IT activiteiten dragen onvoldoende bij aan het operationaliseren van de doelstellingen”; “Het vertalen van de verwachtingen van de organisatie naar IT gerelateerde activiteiten verloopt moeizaam”
Dit zijn veel gehoorde en geconstateerde waarnemingen. Wat doe je daar mee?

Zijn de knelpunten benoemd? Wat speelt er echt? Wat is het effect van veranderde doelstellingen? Is IT een onderdeel van de organisatie of staat IT er naast?

Hoe krijg je hier grip op?

Alleen met een juiste analyse en een haalbare verwachting is succesvolle verbetering mogelijk.

Regover analyseert, geef inzicht, en brengt binnen een maand grip en focus. Met de “Governance Maturity Check” worden de knelpunten tastbaar gemaakt en is het mogelijk met een juiste prioritering bij te sturen zowel op de korte als de langere termijn.
De “Governance Maturity Check” beoordeelt en toetst aspecten van aansturing, besturing en samenwerking in de organisatie.
Hoe werkt de “Governance Maturity Check”:

  • Uitgangspunt vormen de componenten welke relevant zijn in de besturing van de IT functie in relatie tot de doelstellingen van een organisatie (of organisatie onderdeel). Dit zijn onderdelen uit het COBIT IT Governance Framework. De componenten zijn onderverdeeld in deelaspecten. De onderlinge belangrijkheid van alle componenten en deelaspecten is toegekend.
  • Geselecteerde belanghebbenden geven aan de hand van gerichte vragen op in welke mate aan alle deelaspecten wordt voldaan.
  • De uitkomsten van de vragen worden met elkaar vergeleken en getoetst aan beschikbare normen (waaronder internationale, nationale, branche en eigen normen of eerdere toetsingen).
  • Minimaal is aanwezig een internationale norm: welke uitkomsten worden verwacht van een organisatie waar de zaken goed zijn georganiseerd. De internationale norm is ontleend aan de gebundelde ervaring vanuit het CIFREF. Verder kan aanwezig zijn een norm passend bij de branche waartoe de organisatie behoort. En in overleg kan er een verwachtingsnorm voor de eigen organisatie worden vastgesteld.

Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde toetsen is het vaststellen van de terreinen waar een aanpak gewenst een stuk eenvoudiger geworden. Regover brengt met de “Governance Maturity Check” inzicht in het beeld wat een organisatie over zichzelf heeft en waar de discrepanties zitten met betrekking tot het gewenste beeld.

Aan de hand van de resultaten geven we aanvullend een inhoudelijke analyse over wat er in de “Governance” goed is en wat er mogelijk beter of anders zou moeten. Onze specialisten toetsen de uitkomsten aan hun brede kennis en ervaring uit andere organisaties. Hoe sluit de operatie aan op de strategische doelstellingen? Hoe volwassen is de integrale business proces benadering in uw organisatie? etc.

Door het in de tijd herhalen van de check kan de daadwerkelijk en gewenste verbetering van de besturing gemeten worden. Regover zorgt daarnaast voor up-to-date toetsingskaders op internationaal, nationaal en branche niveau. De besturing kan meegroeien en zich aanpassen aan veranderde extern en interne omstandigheden.

De “Governance Maturity Check”, is gebaseerd op het principe van “meten is weten”. De methodiek en de praktische werking is met zeer positief resultaat wetenschappelijk getoetst in een afstudeeronderzoek vanuit de UvA, Medische Informatiekunde (AMC).

Onderdeel van de “Governance Maturity Check” zijn gestandaardiseerde vragenlijsten en software om de resultaten te verwerken en te meten. Rapportages worden automatisch gegenereerd, waaraan de inhoudelijke analyses worden toegevoegd.

Regover geeft het juiste inzicht op het moment dat u het wilt.