Onze visie


re-gover

Re Gover

Realisatie van uw governance

Iedere organisatie beschikt over een strategie en een structuur voor het behalen van doelstellingen. Governance gaat over het sturen van de organisatie. En het maakt daarbij niet uit in welke mate de strategie en de structuur zijn vastgelegd. In alle gevallen bestaat er behoefte aan criteria , aan de hand waarvan keuzes gemaakt worden hoe de organisatie gestuurd wordt of moet worden. Grotere ondernemingen erkennen het belang van uitdrukkelijke ontwikkeling van strategie en governance en de implementatie daarvan. Immers in een dergelijke organisatie zijn het aantal belanghebbenden en de complexiteit groter. Voor elke organisatie, groot of klein, is het van groot belang, dat elke betrokkene weet wat van hem/haar wordt verwacht bij beleidsvorming en de realisatie van het beleid. Uw governance: inzicht verschaffen in de bestaande en de gewenste governance, vervolgens de gewenste governance inrichten, zodat organisatie doelstellingen en daaraan gekoppelde persoonlijke doelen gehaald worden.

Reg Over

Regie over…

Steeds meer organisaties kiezen bewust voor het direct aansturen van alleen de core business. Buiten de core business worden externe specialisten ingeschakeld om de organisatie te faciliteren. Daarmee zijn de eerste stappen gezet op het gebied van sourcing. Vaak wordt te laat nagedacht over de wijze waarop deze specialisten worden aangestuurd. En dan verliest de organisatie de regie over deze sourcing processen. Hiermee is het resultaat van de (out/in/co)sourcing en de aansluiting op de strategie niet optimaal of zelfs slecht voor de organisatie omdat de sourcing niet vanuit een vooraf bepaald plan wordt aangepakt. Keuzes kunnen maken met betrekking tot de besturing vraagt om bewustwording en het implementeren van de benodigde veranderingen. Alleen dan kan er sprake zijn van een regie over de faciliterende processen en een aansluiting op de doelstellingen van de organisatie. De sourcing strategie moet gedragen worden vanuit het hoogste management en uitgevoerd en gedragen door alle lagen in de organisatie. Door het op strategisch niveau op te pakken, is de kans het grootst dat de kerndoelstellingen van de organisatie worden bereikt (bijvoorbeeld lagere kosten, hogere flexibiliteit, hogere kwaliteit)

re-gover
recover

Recover

Recover van outsourcing

Outsourcing wordt veelvuldig toegepast om de kostprijs van diensten en producten voor de organisatie te verlagen. In veel gevallen is outsourcing ook bedoeld om de kwaliteit van diensten en producten te verhogen. Als derde reden voor outsourcing wordt genoemd dat de organisatie zich wil kunnen concentreren op haar kerntaak. De praktijk is helaas vele malen weerbarstiger… Het verwachtingspatroon van de organisatie over de uitvoering en de gerealiseerde resultaten is bijna altijd anders dan die van de opdrachtnemer. De outsourcer worstelt met de aspecten flexibiliteit, continuïteit en financieel rendement. Wanneer de contractpartijen elkaar onvoldoende ondersteunen in het aanpassen c.q. verfijnen van de afspraken en uiteindelijk het contract uit de la wordt gehaald, dan is het te laat. Het herstellen van de eigen regie in de organisatie is dan nodig, waarbij de contractpartij in de gelegenheid wordt gesteld datgene te leveren wat van hen gevraagd wordt. De governance moet op elkaar worden aangesloten, op een wijze die recht doet aan de doelstelling van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, de win-win situatie wordt weer hersteld!